Индустриски објекти

Рапид Билд изведува армирано-бетонски или челични конструктивни системи за сите видови на индустриски објекти (хали, производни погони, хангари, настрешници, складишта итн.). Во зависност од потребите и барањата на инвеститорот Рапид Билд се јавува како изведувач на сите градежни фази т.е тип клуч на рака или како изведувач само на фаза конструкција (армирано-бетонска или челична).

Околу услугата

За изведба на челичните конструктивни системи Рапид Билд поседува:

  • сопствени производни погони
  • модерна опрема
  • транспортни средства
  • материјали кои овозможуваат брза и квалитетна изведба

Побарајте понуда за соработка