Nënkalime në km 21+867 dhe km 23+000 në Autostradën Milladinovci

Informacione Project
Vend Shtip
Investitor Agjencia e rrugëve e R. së Maqedonisë
Investitori kryesor SINOHIDRO - R. e Kinës
Rol Nënkontraktues i “SINOHIDRO” - R. e Kinës
Vit 2015-2016

Kërkoni ofertë për bashkëpunim